Nosacījumi un noteikumi

1. Vispārīgais nolikums

1.1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) Pircējam un „UAB Sidonas ir ko“ (turpmāk tekstā – Pārdevējs) ir obligāts tiesisks dokuments, kurā tiek noteiktas Pušu tiesības un pienākumi, Pirkšanas-pārdošanas līguma izveides, piegādes un atteikšanās noteikumi un kārtība, kā arī citi internetveikala SIDONAS noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu.

Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Civilkodeksu, Latvijas Republikas patērētāju aizsardzības likumu, elektroniskās tirdzniecības direktīvu un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

1.2. Pircējs, reģistrējoties internetveikala Sidonas mājaslapā, piekrīt šiem Noteikumiem.

1.3. Reģistrēties un pirkt preces internetveikalā Sidonas ir tiesīgas tikai:

1.3.1. Rīcībspējīgas fiziskas personas, t.i., personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;

1.3.2. nepilngadīgie no 14 līdz 18 gadu vecumam, ja ir saņemta vecāku vai aizbildņu atļauja, izņemot gadījumus, kad viņi patstāvīgi izmanto savus ienākumus;

1.3.3. juridiskas personas.

1.4. Pircējs, piekrizdams Noteikumiem, apstiprina, ka, balstoties uz šo Noteikumu 1.3. punktu, ir tiesīgs reģistrēties un pirkt preces internetveikalā Sidonas.


2. Personas datu aizsardzība

2.1. Pirms pirkuma veikšanas internetveikalā Sidonas, Pircējam obligāti jāreģistrējas internetveikala mājaslapā. Reģistrējoties Pircējam ir jaānorāda savu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un paroli.

2.2. Pircējs, piekrizdams šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvie paziņojumi (jaunumu lapas), kas nepieciešami preču pasūtīšanas, apmaksas un piegādes izpildei.

2.3. Pircējam tāpat jānorāda savus personas datus (vārdu, uzvārdu, preču piegādes adresi, telefona numuru), kas ir nepieciešami preču pirkšanas, piegādes un apmaksas izpildei.


2.4. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja sadarbības partneriem, kas sniedz preču piegādes un citus ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi saistītus pakalpojumus. Visos citos gadījumos Pircēja personas dati trešajām personām var tikt atklāti tikai Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.3. Pirkšanas-pārdošanas līguma izveide

3.1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par izveidotu, kad Pircējs, izvēlējies pērkamo (-ās) preci (-es) un noformējis preču grozu (turpmāk tekstā – Preču grozs), piespiež norādi „PASŪTĪT“.


3.2. Izveidojot Pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma izpildes laikā norādītajam preču sortimentam, daudzumam, cenai, piegādes laikam un citiem nosacījumiem Pircējam un Pārdevējam ir jābūt obligātiem. Tie var tikt mainīti tikai šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.


3.3. Pirkšanas-pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un uzglabāti SIDONAS datu bāzē.


4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces internetveikalā SIDONAS, balstoties uz šiem Noteikumiem.


4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču Pirkšanas-pārdošanas līguma, kas izveidots ar internetveikalu SIDONAS, par to rakstiski ziņojot Pārdevējam (e-pastā, norādot lūgumu par atteikšanos no preces un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preces piegādes dienas.


4.3. 4.2. punktā apspriestās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Civilkodeksa 6.22810. panta 1. daļu.

4.4. 4.2. punktā apsriestās Pircēja tiesības Pircējs var izmantot tikai tādā gadījumā, ja prece netika bojāta vai netika mainīts tās izskats, kā arī, ja tā netika izmantota.

Neskatoties uz to, ka Pircējam konkrētos gadījumos nav iespējas atcelt, anulēt vai koriģēt pasūtīto Preču grozu, Pircējam paliek tiesības atteikties no līguma un Preces atdod šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.


5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs jebkādā veidā mēģina kaitēt internetveikala darbam, datu drošībai vai pārkāpj citus 6. punktā minētos Pircēja pienākumus, tad Pārdevējam ir tiesības dzēst Pircēja reģistrāciju vai kā citādi ierobežot iespēju izmantot internetveikalu SIDONAS.


5.2. Ja Pircējs izvēlas par precēm norēķināties skaidrā naudā preču saņemšanas brīdī vai arī veicot priekšapmaksu un ja neizdodas sazināties ar Pircēju norādītajā termiņā saskaņā ar izvēlēto piegādes veidu, tad pasūtījums tiek atcelts un nogādāts atpakaļ uz SIDONAS.


6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam jāsamaksā par iegādātajām precēm un jāpieņem tās tādā kārtībā, kā to nosaka šie Noteikumi.

6.2. Ja Pircējs preču piegādes brīdī bez pamatota, būtiska iemesla atsakās pieņemt preces, tad pēc Pārdevēja pieprasījuma Pircējam ir jāsedz izdevumi, kas saistīti ar atteikšanos no precēm.

Pircējs apņemas sargāt un nenodot trešajām personām savus internetveikala SIDONAS pieslēgšanās datus. Ja Pircējs nozaudē pieslēgšanās datus, tad viņam nekavējoties par to jāinformē SIDONAS klientu apkalpošanas nodaļu.


Pārdevējs neatbild par trešo personu darbībām, kas, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, notikušas līdz brīdim, kamēr Pārdevējs nav ticis informēts par iespējamu pārkāpumu un internetveikala administratoram nav bijusi iespēja nomainīt Pircēja pieslēgšanās datus. Šādā gadījumā SIDONAS ir tiesības domāt, ka darbības internetveikalā ir veicis pats Pircējs.

6.4. Internetveikala SIDONAS Pircējiem ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, kas ir skaidri norādīti internetveikala informācijas sadaļās, un jālūko, lai netiktu pārkāpti Latvijas Republikas tiesību akti.


7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt iespēju izmantot internetveikala pakalpojumus, kura darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi internetveikalā SIDONAS publicētie nosacījumi.


7.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces ar Pircēja norādīto piegādes veidu, balstoties uz nosacījumiem, kurus paredz šie Noteikumi.


7.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz tam piederošo personīgo informāciju.


7.4. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nav spējīgs piegādāt internetveikalā SIDONAS iegādātās preces, tad Pārdevējam ir tiesības pārtraukt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, pirms tam par to informējot Pircēju. Pārdevējs var piedāvāt analogu preci. Ja Pircējs no tās atsakās, tad Pārdevējs apņemas atmaksāt samaksāto naudu 5 darba dienu laikā.

7.5. Pircējam izmantojot Noteikumu 4.2. punktā paredzētās tiesības un esot Noteikumu 4.4. punktā paredzētajam nosacījumam, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam samaksāto naudas summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās dienas, kurā kopā ar atdodamajām precēm tika saņemts Pircēja paziņojums par līguma pārtraukšanu.

7.6. Pārdevējs drīkst neatmaksāt Pircējam samaksāto naudas summu tik ilgi, kamēr preces nav atdotas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav sniedzis pierādījumus, ka preces ir izsūtītas Pārdevējam, vērā ņemot to, kas notiek ātrāk.8. Preču cenas

8.1. Preču cenām internetveikalā un noformētajā pasūtījumā SIDONAS jābūt norādītām valstī lietotajā valūtā. Pārdevējs ir PVN maksātājs. Apstiprinot pasūtījumu, PVN ir iekļauts cenā, pie kopējās preču summas tiek pievienota piegādes maksa.


9. Norēķināšanās par precēm

9. Norēķināšanās par precēm kārtība un termiņi

9.1. Pircējs norēķinās par iegādātajām precēm, izmantojot vienu no šiem veidiem:

9.1.1. Internetbanka;

9.1.2.
Apmaksa piegādes brīdī


9.2. Pircējs, norēķinoties caur internetbanku, apņemas samaksāt par precēm nekavējoties. Tikai pēc apmaksas veikšanas tiks uzsākta preču sūtījuma formēšana. Neapmaksājot pasūtījumu 1 stundas laikā, pasūtījums tiks dzēsts no sistēmas.

9.3. Maksājot par pirkumu pakomātā vai pie kurjera piegādes brīdī, tiek piemērota papildu maksa 1,50 € apmērā.
10. Preču piegāde

10.1. Pircējs, iegādājoties preces internetveikalā SIDONAS, izvēlas preču piegādes veidu: preču piegādes pakalpojumu.

10.2. Preču piegādes pakalpojums:

10.2.1. Pircējs, izvēlējies preču piegādes pakalpojumu, apņemas iesniegt precīzu preču piegādes adresi;

10.2.2. Pircējs apņemas pieņemt preces pats. Gadījumā, ja viņš pats preces tomēr nevar pieņemt, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi un, balstoties uz citiem Pircēja iesniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību paust Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nederīgam subjektam;


10.2.3. Preces var piegādāt Pārdevējs pats vai arī viņa pilnvarots pārstāvis.

Piegādes maksa tiek pielāgota vienam pasūtījumam.10.2.5. Precīzu piegādes maksas summu Pircējs redzēs pirms pasūtījuma apstiprināšanas. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas preču piegādes maksas lielums vairs netiks mainīts.

10.3. Preču piegādes termiņi tiek sniegti preču aprakstos. Tie ir aptuveni un var tikt mainīti. Pārdevējs apņemas iegādāto preci piegādāt pēc iespējas ātrāk.


10.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpumu, ja Pircējam preces netiek piegādātas vai netiek piegādātas laicīgi Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.10.5. Saņemot preces, Pircējam kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvarotu pārstāvi ir jāpārliecinās par sūtījuma stāvokli (vai nav bojāts ārējais iepakojums), kā arī jāparaksta faktūrrēķins, pavadzīme vai cits sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokuments. Pircējam parakstot faktūrrēķinu, pavadzīmi vai citu sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentu, tiek uzskatīts, ka sūtījums nodots atbilstošā stāvoklī.


Pamanot, ka piegādātā sūtījuma iepakojums ir bojāts (saburzīts, slapjš vai citādi ārēji bojāts), Pircējam tas obligāti jāatzīmē faktūrrēķinā, pavadzīmē vai citā sūtījuma nodošanas un pieņemšanas dokumentā, kā arī, piedaloties Pārdevējam vai viņa pilnvarotam pārstāvim, jāsaraksta brīvas formas sūtījuma bojājuma akts. Pircējam neveicot šīs darbības, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības saistībā ar preču bojājumiem, ja šādu bojājumu rašanās pamats nav ražošanas brāķis, kā arī saistībā ar precu komplektācijas neatbilstību, ja šīs neatbilstības var noteikt, aplūkojot preces no ārpuses.Ja Pircējs, pieņēmis pasūtījumu, ievēro preču neatbilstību, ražošanas brāķi vai citus preču defektus, tad par to nekavējoties jāinformē Pārdevēju. Apstiprinoties sūdzībai par neatbilstošu preču kvalitāti un Pircējam atdodot neatbilstošās kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā naudu par precēm atmaksāt, sedzot arī preču atdošanas izmaksas.


Pircējiem, kas sūtījumus saņēmuši no Venipak vai Omniva pakomātiem un ir pamanījuši neatbilstības, nekavējoties par to jāziņo SIDONAS.


10.6. Visu pārdodamo preču īpatnības tiek norādītas pie katras preces esošajā aprakstā. Pārdevējs neatbild par to, ka internetveikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajiem preču izmēriem, formām un krāsām, jo tās var atšķirties Pircēja izmantoto monitoru īpašību dēļ.


11. Atteikšanās no precēm

11.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, nekvalitatīvas preces tiek mainītas, atdotas atpakaļ saskaņā ar Latvijas Republikas Valdības lēmuma apstiprinātajiem „Mazumtirdzniecības noteikumiem“.


11.2. Ja Pircējs saskaņā ar 11.1. punktu vēlas atdot atpakaļ preci (-es), tad viņam ir jāaizpilda preču atdošanas dokuments.

11.3. Atdodot preces atpakaļ, ir jāievēro šie nosacījumi:

11.3.1. Atpakaļ atdodamajai precei jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja tiek atdota nekvalitatīva prece);

11.3.2. Pircējs nedrīkst būt sabojājis preci;

11.3.3. Prece nedrīkst būt lietota, zaudējusi pārdošanas izskatu: nedrīkst būt noplēstas etiķetes, aizsargplēvītes u.c. (šis punkts netiek piemērots gadījumos, ja tiek atdota nekvalitatīva prece);


11.3.4. Atdodamajai precei (14 dienu laikā) jābūt tajā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēmis;


11.3.5. Atdodot preci atpakaļ, obligāti jāiesniedz tās iegādes dokuments, garantijas talons (ja tāds tika izsniegts) un aizpildīts atdošanas dokuments;


11.3.6. Pārdevējam ir tiesības atteikties no Pircēja atdodamās preces pieņemšanas, ja nav ievēroti preču atdošanas nosacījumi;

11.3.7. Preču atdošanas pakalpojuma cena tiks atskaitīta no atmaksājamās naudas summas.

11.3.8. Preču atdošana atpakaļ jāīsteno Pārdevēja noteiktajā veidā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas (šis punkts netiek piemērots gadījumā, ja prece ir nekvalitatīva – tajā gadījumā preču atdošana īstenojama likumīgajā garantijas termiņā);

11.3.9. Ja prece tiek atdota atpakaļ balstoties uz 4.2. punktā noteiktajām tiesībām, tad preču atdošanas izdevumus sedz Pircējs.

Ja atpakaļ tiek atdota nekvalitatīva prece, tad šos atdošanas izdevumus sedz Pārdevējs.


11.4. Atbilstošas kvalitātes preču atdošana un maiņa notiek saskaņā ar Civilkodeksa 6.22810. panta 1. daļu;

11.5. Nauda par atdotajām precēm tiek atmaksāta tikai uz bankas kontu. Pārdevējs neuzņemas atbildību par neveiktu vai kavētu naudas maksājumu par atdotajām precēm, ja Pircējs ir kļūdaini norādījis naudas atmaksai nepieciešamos datus.


12. Informācijas apmaiņa

12.1. Pārdevējs informē Pircēju, izmantojot viņa reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi, bet Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kas norādīti internetveikala SIDONAS mājaslapas sadaļā „KONTAKTI“.


13. Atbildība

13.1. Pircējs ir pilnā mērā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu atbilstību. Ja Pircējs reģistrācijas formā sniedz maldīgus datus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas tādēļ radušās, kā arī ir tiesīgs pieprasīt no Pircēja atlīdzību par radītajiem tiešajiem zaudējumiem.


13.2. Pircējs ir pilnā mērā atbildīgs par savām darbībām, kas veiktas piereģistrējoties internetveikalam SIDONAS.

13.3. Pircējs atbild par savu reģistrācijas datu drošību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešās personas, tad tik un tā viņš tiks uzskatīts par Pircēju.

13.4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi radušies Pircējam neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savus pienākumus, kā arī, ja viņš nav iepazinies ar šiem Noteikumiem (lai arī šāda iespēja viņam tika dota).


13.5. J a rodas zaudējumi, tad vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radītos izdevumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai kārtībai un pamatiem.

14. Beigu nolikums

15.1. SIDONAS patur tiesības apturēt, pēc saviem ieskatiem mainīt vai papildināt šos Noteikumus un citus ar šiem Noteikumiem saistītos dokumentus. Noteikumu labojumi vai papildinājumi stājas spēkā to publicēšanas dienā (par izmaiņām informējot e-pastā vai izvietojot informāciju mājaslapā)..


15.2. Ja Pircējs nepiekrīt ar Noteikumu jauno redakciju, daļējiem papildinājumiem, izmaiņām, tad Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, bet ar nosacījumu, ka Pircējs zaudē tiesības izmantot internetveikala pakalpojumus.

15.3. Šie Noteikumi ir izveidoti balstoties uz Latvijas Republikas tiesību aktiem.

15.4. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.


15.5. Visas nesaskaņas, kas rodas šo Noteikumu izpildes dēļ, tiek risinātas pārrunu veidā. Ja neizdodas vienoties, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.


15.6. Puses tiek atbrīvotas no šo Noteikumu pienākumu izpildes, ja izpildei traucē nepārvaramas varas apstākļi, ko Puses nespēj ietekmēt:

· ugunsgrēki, sprādzieni, vētras un citas dabas stihijas un to izraisītas nelaimes, kas neļauj izpildīt pienākumus vai kuru dēļ tiek kavēta to izpilde;


· notikumi vai apstākļi, kurus līguma puses (Puses) nevar kontrolēt un kuri neļauj izpildīt pienākumus vai kuru dēļ tiek kavēta to izpilde;
· Valdības vai varas darbības, kuras neļauj izpildīt pienākumus vai kuru dēļ tiek kavēta to izpilde;


· Pieprasījumu/sūdzību par mūsu internetveikalā iegādātajām precēm varat iesniegt aizpildot prasību Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā: http://ec.europa.eu/odr/, bet pirms tam Jums ir jāsazinās ar mums.